Privacybeleid Animalinsight

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Animalinsight geleverde diensten.

Animalinsight, gevestigd te Korenmolen 5, 2614 LV Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

Animalinsight verwerkt je gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Van jou:

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het vragenformulier voor een sessie, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Van je dier:

 • Naam
 • Ras
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Diersoort
 • Uiterlijke kenmerken
 • Leefomstandigheden
 • Ziektegeschiedenis

Webhosting: Siteground

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verwerkt Animalinsight ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Animalinsight verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Animalinsight, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens om:

 • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • onze diensten aan je te kunnen leveren
 • onze digitale nieuwsbrief naar je te versturen
 • je een factuur te kunnen sturen
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Animalinsight gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Animalinsight zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Animalinsight bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Animalinsight verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Animalinsight gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de site Animalinsight.nl wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Beveiliging

Animalinsight hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Animalinsight heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Animalinsight toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als Animalinsight gebruik maakt van de diensten van derden, zal Animalinsight in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacyrechten

Als je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Animalinsight je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via [email protected]

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je natuurlijk contact opnemen via [email protected]